Dokumentai

NT BROKERIŲ RŪMŲ ĮSTATAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. NT brokerių rūmai yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.

1.2. NT brokerių rūmai (toliau vadinama – Asociacija) teisinė forma — asociacija.

1.3. Pavadinimas – NT brokerių rūmai.

1.4. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais norminiais teisės aktais ir šiais įstatais.

1.5. Asociacija turi teisę teisės aktu nustatyta tvarka teikti labdarą ir paramą bei gauti paramą.

1.6. Asociacijos buveinės adresas Sūkurio g. 4, Papiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. Buveinės adresas gali būti keičiamas Asociacijos Valdybos sprendimu.

1.7. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Asociacijos veiklos laikotarpis – neribotas.

2. ASOCIACIJOS UŽDAVINIAI IR VEIKLOS SRITYS

2.1. Asociacijos veiklos tikslas – koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti, įstatymų leidžiamais būdais siekti, kad Lietuvos Respublikoje būtų sudarytos kuo palankesnės sąlygos nekilnojamojo turto brokerių veiklai.

2.2. Asociacijos uždaviniai:

2.2.1. Vienyti Lietuvos nekilnojamojo turto brokerius;

2.2.2. Spręsti teisinius ir neteisinius ginčus su jų nekilnojamojo turto agentūromis;

2.2.3. Spręsti teisinius ir neteisinius ginčus su nemokiais klientais;

2.2.4. Spręsti klausimus ir daryti įtaką skelbimų portalams;

2.2.5. Spręsti nesąžiningų brokerių veiklą (apėjimai ir t.t.);

2.2.6. Brokerių sertifikavimas (esant teisinei galimybei);

2.2.7. Bendros brokerių vidinės sistemos (CRM) sukūrimas, skelbimų portalo sukūrimas ir palaikymas;

2.2.8. Kovoti už brokerių teises, formuoti teigiamą visuomenės nuomonę;

2.2.9. Organizuoti kasmetinius geriausių nekilnojamojo turto brokerių rinkimus.

2.3. Asociacija savo veikla siekia stiprinti tarpininkavimo veiklos perkant, parduodant bei nuomojant nekilnojamąjį turtą prestižą ir tuo tikslu organizuoja teisinės, mokslinės ir kitos informacijos kaupimo ir platinimo Asociacijos nariams sistemą, atstovauja Asociacijos nariams valstybinės valdžios ir valdymo institucijose, siekiant užtikrinti jų teisėtų interesų garantijas.

3. ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.3. Asociacijos narys (toliau vadinama – Narys) turi teisę:

3.3.1. Dalyvauti ir balsuoti Konferencijoje. Kiekvienas narys turi po vieną balsą.

3.3.2. Naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis, gauti Asociacijos surinktą informaciją ar kitokią konsultacinę medžiagą, dalyvauti Asociacijos organizuojamuose renginiuose;

3.3.3. Susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;

3.3.4. Bet kada išstoti iš Asociacijos, apie tai pareikšdamas raštu. Tokiu atveju stojamieji įnašai ir Nario mokesčiai ar kitaip Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

3.3.5. Asociacijos valdyboje (toliau Valdyba) teikti paaiškinimus sprendžiant klausimą dėl Nario pašalinimo iš Asociacijos;

3.3.6. Nekliudomai susipažinti su Asociacijos Prezidento tvarkomu Narių sąrašu;

3.3.7. Neatlygintinai pasinaudoti Asociacijos turtu, gauti paramą ištikus nelaimei. Ši teisė įgyvendinama Labdaros ir paramos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka.

3.4. Asociacijos Narys privalo:

3.4.1. Laikytis Asociacijos įstatų;

3.4.2. Laikytis verslo etikos principų;

3.4.3. Laiku mokėti Nario mokestį ir nustatytus tikslinius įnašus;

3.4.4. Vykdyti Asociacijos Narių Konferencijos nutarimus ar sprendimus;

3.4.5. Aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje bei renginiuose, ginti Asociacijos interesus;

3.4.6. Saugoti Asociacijos ir jos Narių komercines paslaptis;

3.4.7. Nevykdyti priešiškos Asociacijos tikslams veiklos, vykdyti sutartinius įsipareigojimus Asociacijai ir jos Nariams;

3.4.8. Pasikeitus stojimo pareiškime nurodytiems rekvizitams (adresui, faksimilinio ryšio priemonės, telefono numeriui, elektroninio pašto adresui), ne vėliau kaip per 7 dienas apie tai informuoti Asociacijos prezidentą.

4. STOJAMŲJŲ ĮNAŠŲ IR NARIO MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKA

4.1. Stojamųjų įnašų ir Nario mokesčių mokėjimo tvarka, stojamųjų įnašų dydis ir Nario mokesčių dydis yra tvirtinami atskiru dokumentu Asociacijos Valdybos sprendimu.

5. ASOCIACIJOS NARIŲ PRIĖMIMO, JŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA BEI SĄLYGOS

5.1. Asociacijos Nariais gali būti Lietuvos Respublikos juridiniai bei fiziniai asmenys, užsiimantys nekilnojamo turto brokerio veikla ar kitaip susiję su nekilnojamo turto verslu.

5.2. Juridiniai ir fiziniai asmenys priimami į Asociacijos Narius ir šalinami iš Asociacijos Narių Asociacijos valdybos sprendimu. Valdybos sprendimu juridiniai ir fiziniai asmenys, turintys priešiškų Asociacijos tikslams interesų, gali būti nepriimti į Asociacijos Narius.

5.3. Asociacijos Nariais tampa asmenys, pripažįstantys šiuos įstatus, raštu pareiškę norą būti Asociacijos Nariais, turintys dviejų Asociacijos Narių rekomendacijas, sumokėję stojamąjį įnašą ir Nario mokestį. Valdyba priima sprendimą dėl priėmimo į Asociacijos Narius per 4 savaites nuo pareiškimo gavimo.

5.4. Asociacijos Narys turi teisę išstoti iš Asociacijos. Apie sprendimą išstoti iš Asociacijos Narys įsipareigoja prieš 3 mėnesius raštu įspėti Asociacijos Valdybą. Jei dėl Nario išstojimo Asociacija negali vykdyti savo įsipareigojimų, išstojantis Asociacijos Narys privalo kompensuoti Asociacijai nuostolius arba baigti vykdyti savo įsipareigojimus.

5.5. Asociacijos Narys gali būti pašalintas iš Asociacijos, jei Valdyba priėmė nutarimą balsų dauguma. Asociacijos Narys gali būti pašalintas iš Asociacijos, jei:

5.5.1. Narys nesilaiko Asociacijos įstatų reikalavimų, nevykdo Asociacijos narių Konferencijos, Valdybos nutarimų ir sprendimų;

5.5.2. Narys nemoka Nario mokesčio;

5.5.3. Narys, pasinaudodamas iš Asociacijos gauta informacija, sudarė sandorius, dėl kurių Asociacija ar kiti Asociacijos Nariai turėjo nuostolių;

5.5.4. Narys perdavė Asociacijos ar Asociacijos Narių komercines paslaptis kitiems asmenims, nesilaiko verslo etikos principų;

5.5.5. Narys nevykdo sutartinių įsipareigojimų Asociacijai ar jos Nariams;

5.5.6. Narys vykdo priešišką Asociacijos tikslams veiklą.

5.6. Išstoję ar pašalinti Asociacijos Nariai neturi teisės į Asociacijos turto dalį. Sumokėti stojamasis įnašas ir Nario mokesčiai negrąžinami. Atsiskaitymai pagal Asociacijos ir jos Narių tarpusavio sutartinius įsipareigojimus sprendžiami sutartyse nustatyta tvarka. Ginčai tarp Asociacijos ir jos Narių tarpusavio atsiskaitymų sprendžiami teismine tvarka.

5.7. Asociacijoje turi būti Narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos Narys.

6. ASOCIACIJOS STRUKTŪRA IR VALDYMAS

6.1. Asociacijos valdymo organai yra:

6.1.1. Asociacijos Narių Konferencija (toliau vadinama – Konferencija);

6.1.2. Asociacijos Valdyba – kolegialus valdymo organas (toliau vadinama – Valdyba), sudaryta iš 5 (penkių) Asociacijos Narių;

6.1.3. Asociacijos Prezidentas – vienasmenis Asociacijos valdymo organas (toliau vadinama – Prezidentas);

6.14. Asociacijos revizorius (toliau vadinama – Revizorius).

7. ASOCIACIJOS KONFERENCIJA

7.1. Asociacijos Konferencija yra aukščiausias Asociacijos organas, turintis visas Visuotinio Narių susirinkimo teises. Konferencijai taikomos Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nuostatos, taikytinos visuotiniam narių susirinkimui.

7.2. Asociacijos Konferencija:

7.2.1. Keičia Asociacijos įstatus;

7.2.2. Nustato Asociacijos tikslus ir pagrindinius uždavinius;

7.2.3. Skiria (renka) ir atšaukia Asociacijos valdybos Narius, Prezidentą ir Revizorių;

7.2.4. Išklauso ir tvirtina Valdybos ir Revizoriaus ataskaitas;

7.2.5. Gali keisti Asociacijos valdybos sprendimu patvirtintą Asociacijos Narių stojamojo įnašo ir kasmetinio Nario mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką;

7.2.6. per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos tvirtina Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį arba metinę ataskaitą;

7.2.7. Priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

7.2.8. Priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu. Asociacijai draudžiama steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu;

7.2.9. Priima sprendimą dėl Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir renka auditorių ar audito įmonę.

7.3. Konferencija šaukiama ne rečiau kaip kartą per metus, ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo kalendorinių metų pabaigos. Konferencijos vietą, laiką ir darbotvarkę Asociacijos valdyba paskelbia ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį. Neeilinė Konferencija turi būti sušaukta, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/5 Asociacijos narių, Asociacijos Valdybos nutarimu arba Revizoriaus pasiūlymu. Apie Konferencijos sušaukimą Valdybos Prezidentas (toliau Prezidentas) arba jo įgaliotas asmuo, Asociacijos nariams praneša raštu – elektroniniu paštu arba asmeniškai pasirašytinai. Jeigu Asociacijos Narys neįvykdė šių įstatų 3.4.8. punkte nurodytos pareigos, tai informacijos išsiuntimas Asociacijos Nario stojimo pareiškime nurodytais rekvizitais yra laikomas tinkamu nario informavimu apie šaukiamą Konferenciją.

7.4. Konferencija yra teisėta, jeigu joje dalyvauja ne mažiau kaip 1/3 Asociacijos Narių, sprendimai joje priimami paprasta balsų dauguma. Nutarimams 7.2.1. ir 7.2.7. punktų klausimais priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių Konferencijoje Asociacijos Narių balsų. Renkant kolegialų Asociacijos valdymo organą – Valdybą – balsai skaičiuojami šių įstatų 8.1. punkte nustatyta tvarka. Kiekvienas Konferencijos dalyvis, nesvarbu, koks jo įnašo dydis, balsuojant turi vieną sprendžiamąjį balsą.

7.5. Jeigu Konferencijoje nėra kvorumo, Asociacijos Valdybos nutarimu ne vėliau kaip po mėnesio turi būti sušaukta pakartotinė Konferencija, kuri turi teisę priimti nutarimus neįvykusios Konferencijos darbotvarkės klausimais nepaisant dalyvaujančių Narių skaičiaus.

7.6. Konferencijoje Asociacijos Nariams – juridiniams asmenims – atstovauja jų vadovai arba vadovų įgalioti asmenys. Vieną Asociacijos Narį atstovauja vienas asmuo. Asociacijos valdymo organų ir kitų kolegialių organų Nariai, jeigu jie nėra Asociacijos Nariai, turi teisę dalyvauti Konferencijoje be balso teisės.

8. ASOCIACIJOS VALDYBA IR ASOCIACIJOS PREZIDENTAS

8.1. Asociacijos nuolat veikiantis kolegialus valdymo organas yra Konferencijoje atviru balsavimu dvejiems metams išrinkta Valdyba.

8.2. Asociacijos Valdyba susideda iš 5 (penkių) narių. Asociacijos Valdybos darbui vadovauja Valdybos Prezidentas, kurį iš savo tarpo išsirenka Valdyba. Valdybos Prezidentui gali būti nustatytas atlyginimas už jo funkcijų atlikimą atskiru Valdybos sprendimu.

8.3. Asociacijos Valdyba:

8.3.1. Priima savo veiklos reglamentą;

8.3.2. Vadovauja Asociacijos finansinei ir ūkinei veiklai, tvirtina pajamų-išlaidų sąmatą, sprendžia kitus Asociacijos turtinius klausimus;

8.3.3. Tvirtina samdomų darbuotojų etatų sąrašą, funkcijas ir atlyginimo dydį;

8.3.4. Pritaria sandorių ir pirkinių sudarymui, jeigu jų vertė viršija 5000 (penkis tūkstančius) eurų (kiekvieno sandorio arba pirkinio atskirai), arba atsisako pritarti tokiems sandoriams ir pirkiniams;

8.3.5. Atleidžia Asociacijos Narius nuo mokesčių mokėjimo, sumažina arba didina mokesčių dydį;

8.3.6. Priima sprendimus dėl Asociacijos buveinės keitimo;

8.3.7. Atsako už metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir pateikimą Asociacijos Narių Konferencijai;

8.3.8. Pateikia Konferencijai Asociacijos praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą;

8.3.9. Tvirtina dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo Nariams tvarką ir viešos informacijos paskelbimo tvarką;

8.3.10. Priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, tvirtina jų nuostatus;

8.3.11. Nustato Asociacijos Nariams tikslinių įnašų dydžius bei mokėjimo tvarką;

8.3.12. Priima sprendimus dėl naujų Narių priėmimo ir pašalinimo iš Asociacijos šiuose įstatuose numatytais atvejais, tenkina Narių prašymus dėl išstojimo iš Asociacijos;

8.3.13. Steigia nuolatines bei laikinąsias specialistų (konsultantų, ekspertų) grupes aktualiems klausimams spręsti;

8.3.14. Tvirtina Asociacijos biudžetą (pajamų ir išlaidų sąmatas) bei veiklos programą, nustato pagrindines Asociacijos veiklos perspektyvas ir kryptis.

8.4. Valdybos posėdžiai organizuojami esant reikalui, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Valdybos posėdžių šaukimo iniciatyvos teisę turi 1/2 Valdybos narių dalis arba Asociacijos Prezidentas. Eilinius Valdybos posėdžius organizuoja Asociacijos Prezidentas savo iniciatyva arba kai to reikalauja iniciatyvos teisę turinti Valdybos Narių dalis. Apie Valdybos posėdį Asociacijos prezidentas ar jo įgaliotas asmuo praneša Valdybos Nariams elektroniniu paštu, telefonu arba asmeniškai pasirašytinai, nurodydamas vietą, laiką ir darbotvarkę.

8.5. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Valdybos narių, o priimami sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip pusė Valdybos posėdyje dalyvaujančių Narių. Nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Asociacijos Prezidento balsas.

8.6. Valdybos Narius Konferencija gali atšaukti ir nesibaigus kadencijai. Valdybos Nariai gali atsistatydinti, padavę raštišką pareiškimą. Jeigu atšaukiama ar atsistatydina visa Valdyba, Konferencija išrenka naują Valdybą. Jeigu atšaukiami ar atsistatydina atskiri Valdybos Nariai, naujai išrenkamas tik trūkstamas Valdybos Narių skaičius. Konferenciją tokiais atvejais per 30 dienų privalo sušaukti Asociacijos Prezidentas.

8.7. Asociacijos darbą organizuoja vienasmenis Asociacijos valdymo organas – Asociacijos Prezidentas. Asociacijos Prezidentą renka ir atšaukia Konferencija paprasta balsų dauguma dvejiems kalendoriniams metams. Asociacijos Prezidentas gali būti renkamas iš Asociacijos Valdybos narių.

8.8. Asociacijos Prezidentas:

8.8.1. vienasmeniškai atstovauja Asociacijai ir veikia Asociacijos vardu, kai Asociacija palaiko santykius su kitais asmenimis, taip pat atstovauja Asociacijai teisme;

8.8.2. atsako už Asociacijos tikslų, programų įgyvendinimą;

8.8.3. pateikia Asociacijos duomenis, informaciją ir dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui, skelbia viešą informaciją spaudoje, praneša apie esminius įvykius Asociacijos Nariams, tvarko Asociacijos narių sąrašą;

8.8.4. atidaro ir uždaro Asociacijos sąskaitas bankuose;

8.8.5. įgyvendina Konferencijos ir Valdybos nutarimus;

8.8.6. organizuoja Asociacijos veiklą;

8.8.7. šaukia Asociacijos Valdybos posėdžius;

8.8.8. atlieka kitus Konferencijos ir Valdybos pavestus veiksmus.

9. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, TAIP PAT VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

9.1. Asociacijos finansinę veiklą periodiškai tikrina Asociacijos Revizorius. Jis renkamas Asociacijos Konferencijoje dvejiems metams. Juo gali būti fizinis asmuo arba juridinis asmuo. Revizoriumi negali būti Asociacijos valdybos narys bei samdomas darbuotojas. Išrinktu laikomas tas, kuris surenka daugiausia balsų, bet ne mažiau kaip pusę dalyvaujančių Konferencijoje atstovų balsų.

9.2. Revizorius privalo:

9.2.1. Ne rečiau kaip vieną kartą per metus tikrinti Asociacijos finansines ataskaitas ir kitus finansinės veiklos dokumentus;

9.2.2. Konferencijos ar Valdybos pavedimu atlikti Asociacijos finansinius buhalterinius patikrinimus;

9.2.3. Artimiausioje Konferencijoje arba Valdybos posėdyje pranešti apie patikrinimų metu nustatytus pažeidimus;

9.2.4. Konferencijoje pateikti Asociacijos finansinės veiklos patikrinimo už metus ataskaitą;

9.3. Asociacijos Valdybos Prezidentas privalo pateikti Revizoriui jo reikalaujamus finansinius dokumentus.

9.4. Revizorius įstatymų nustatyta tvarka atsako už Asociacijos veiklos trūkumų nuslėpimą. Revizorius atskaitingas Konferencijai.

9.5. Gautų valstybės ar savivaldybės lėšų naudojimą turi teisę tikrinti Valstybės kontrolės institucijos.

9.6. Asociacijos veiklos ataskaitą už praėjusius finansinius metus Valdyba pateikia Konferencijai.

10. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLĄ PATEIKIMO NARIAMS TVARKA

10.1. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo Nariams tvarka tvirtinama atskiru dokumentu, kurį priima Asociacijos Valdyba.

11. PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

11.1. Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

12. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

12.1. Asociacijos įstatai keičiami Asociacijos Konferencijos nutarimu, už kurį balsavo ne mažiau kaip 2/3 Konferencijoje dalyvaujančių Asociacijos Narių.

12.2. Pakeistus Asociacijos įstatus pasirašo ir pakeitimus Juridinių asmenų registre registruoja Asociacijos Prezidentas arba Konferencijos įgaliotas asmuo. Juridinio asmens steigimo dokumentai netenka galios, jeigu jie nebuvo pateikti juridinių asmenų registrui per šešis mėnesius nuo steigimo dokumentų sudarymo.

Įstatai pasirašyti Vilniuje, du tūkstančiai devynioliktųjų metų vasario 28 dieną.

Įgaliotas asmuo Ruslan Adaškevič

………………………………………………………………

(parašas)

Parama

Nuoširdžiai dėkojame Jums už 2 % paramą, kurią skyrėte 2019 m.

Nuo 2020 metų pateikti deklaraciją dėl 1,2 % paramos galima tik elektroniniu būdu per VMI sistemą. Jei galite skirti paramą, turite iki 2020 metų liepos 1 d. užpildyti ir pateikti VMI EDS sistemoje paramos deklaracijos FR0512 V4 formą.

Kviečiame pasinaudoti teise spręsti, kur keliaus Jūsų pinigai, ir kartu prisidėti prie Asociacijos “NT brokerių rūmai“ gerovės kūrimo.

Jūsų parama yra didžiulė pagalba mūsų bendruomenei.

Ačiū už Jūsų gerumą.

Asociacijos “NT brokerių rūmai” rekvizitai:

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) 305071431
Paramos gavėjo pavadinimas                                   NT BROKERIŲ RŪMAI